Luxemburg Jugendchampion

Championat entsprechen den Regelungen des "Fédération Cynologique Luxembourgeoise (A.s.b.l) (F.C.L.)"

Verleihbestimmungen: Luxemburg Jugendchampion